Mangfoldsspeilet er et måle- og prosessverktøy for offentlige og private virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med organisasjonsutvikling i et mangfoldsperspektiv.

LNU organiserer norske barne- og ungdomsorganisasjoner. De legger vekt på inkludering og mangfold, og har laget en mangfoldsguide som samler tekster og konkrete metoder og verktøy for frivillige organisasjoner og fritisklubber som ønsker å jobbe med mangfold og inkludering.

 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken.

IMDi skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). På IMDI sine hjemmesider finner du både praktisk informasjon, fakta og statistikk og publikasjoner om en rekke innvandringsrelaterte tema.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. På ombudets hjemmesider finner du nyttig informasjon om lover og regler, rettigheter, klagemuligheter ved diskriminering. Ombudet har også utarbeidet gode håndbøker, som veileder arbeidsgiver i hvordan en kan legge til rette for likestilling og mangfold og for rettigheter knyttet til religionsutøvelse.