Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken.

IMDi skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). På IMDI sine hjemmesider finner du både praktisk informasjon, fakta og statistikk og publikasjoner om en rekke innvandringsrelaterte tema.