Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. På ombudets hjemmesider finner du nyttig informasjon om lover og regler, rettigheter, klagemuligheter ved diskriminering. Ombudet har også utarbeidet gode håndbøker, som veileder arbeidsgiver i hvordan en kan legge til rette for likestilling og mangfold og for rettigheter knyttet til religionsutøvelse.