Agder for alle skal være en pådriver for å utvikle Agder som en åpen, inkluderende og internasjonalt rettet landsdel. Nettverket ønsker å fremme flerkulturell kompetanse, dra nytte av ressurser og synliggjøre både utfordringene ved og merverdien av mangfold.

Agder for alle skal legge til rette for at private og offentlige aktører, frivillige organisasjoner og andre interesserte kan dele kunnskaper og erfaringer. Nettverket vil bidra til å utvikle felles prosjekter og strategier som fremmer inkludering og verdiskaping i regionen.

Organisering

Frem til 2015 organiseres Agder for alle som et delprosjekt under Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuners felles likestillingssatsing, Likestilling som regional kraft. Noen av satsingsområdene i Agder for alle organsieres med egne, selvstendige arbeidsgrupper, mens hele nettverket møtes minst hvert halvår.

Satsingsområder

Inspirasjonskilden

Det legges opp til videreføring av arrangementet «Inspirasjonskilden», som har vært en godt besøkt møteplass med aktuelle foredrag og debatter innen det interkulturelle feltet. 

Årlig konferanse

Nettverket vil samarbeide om å arrangere en årlig konferanse innen det flerkulturelle feltet med interne og eksterne foredragsholdere, workshops og plenumsdiskusjoner.  

Arbeidslivsintegrering

Det legges opp til samarbeid mellom Agder for alle, kommuner, fylkeskommunene og regionale næringsklynger  og kunnskapsnav for å tilrettelegge for tiltak for å bedre innvandreres arbeidslivstilknytning.

Integrering i frivillig sektor

Det legges opp til samarbeid med aktører innenfor frivillig sektor for å tilrettelegge for økt sosial deltakelse hos innvandrere i forhold til frivillig arbeid.

Kommunikasjon

Agder for alle vil kommunisere aktiviteter i nettverket utad ved hjelp av egen nettside, Facebook-side og kronikker og debattinnlegg i trykte medier.